Szkoła dla Rodziców

Szkoła dla Rodziców

Serdecznie zapraszamy Rodziców na najbliższe spotkanie „Szkoły dla Rodziców”, które odbędzie się 14 lutego 2024 o godzinie 16.00 na platformie Microsoft Teams.

Temat spotkania:  „ Uparte dzieci – od konfliktu do współpracy”

Spotkanie prowadzą specjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu Joanna Świerczek, Natalia Dziechciarz.

Link do spotkania jest dostępny na naszej stronie internetowej www.ppp.bytom.pl (w zakładce aktualności), facebooku poradnianym oraz poniżej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Mzc5MWRmMDItYmI2Mi00MzRiLTllMGItODNjMGNkZjVhODc4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2272cd0f4b-f830-42c2-8fcf-389059977eb2%22%2c%22Oid%22%3a%22f2b993b0-1e2a-4890-bd06-0d6f8e8888ee%22%7d

W ramach spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję a po spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych konsultacji z prowadzącymi. Udział w spotkaniu „Szkoły dla Rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane wcześniejsze zgłoszenie.

Facebook